Villkor

Contitude Allmänna villkor 2024

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor appliceras för levererade tjänster av Contitude AB, org. no: 559048-1015, ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm, härefter benämnt "Contitude". De allmänna villkoren tillsammans med samarbetsavtal eller offertbekräftelse reglerar samarbetet mellan dig som kund och Contitude.

Dessa villkor avser samtliga engagemang mellan uppdragsgivaren, nedan kallad ”kunden” och leverantören, nedan kallad ”Contitude”.

1. SAMARBETSFORMER KUND-CONTITUDE

Det åligger kunden:

a. att precisera uppdraget till Contitude i form av brief med målsättningar och andra för uppdraget viktig information
b. att fortlöpande och i god tid förse Contitude med sådana uppgifter och material, att uppdraget kan utföras enligt kundens önskemål såväl kvalitativt som inom given tid- och kostnadsram.
c. att alltid ha en för kontakten med Contitude ansvarig kontaktperson, som har befogenhet att lämna för kunden bindande besked i de frågor som avser uppdragets utförande samt
d. att hålla tidsplan vad gäller kundens åtaganden.

 

Det åligger Contitude:

a. att uppdatera den ursprungliga orderbekräftelsen ide fall Contitude anser att det sker avvikelser från den ursprungliga orderbekräftelsen. Detta skall göras skriftligen.
b. att precisera behovet av tid, underlag och annat material för att kunna fullgöra uppdraget,
c. att ansvara för att allt material är av sådankvalitet och sådant utförande att bästa möjliga slutresultat erhålles,
d. att ställa en för uppdraget kvalificerad kontakt/projektledare till kundens förfogande.
e. att hålla tidsplan vad gäller Contitudes åtaganden så länge som tidsplaner från kunden också hålls på samma sätt.

2. INTEGRITETS- OCH SEKRETESSKYDD

Uppgifter av förtrolig natur som av uppdragsgivare har lämnats till anställd hos Contitude behandlas strikt konfidentiellt. Med detta avses varje upplysning - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte. Vardera parten förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information som erhålls från den andra parten, med undantag för konfidentiell information som den andra parten skriftligen medger får utlämnas eller konfidentiell information som utlämnas till följd av tvingande bestämmelser i lag eller på grund av myndighets beslut. Som konfidentiell information skall inte anses information som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från någon av parternas sida, inte heller information som part kan visa att han kände tillredan när han mottog informationen från motparten eller som han mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretess i förhållande till denne.

Motsvarande skall gälla kunden avseende kunskap om såväl Contitudes verksamhet som verksamhet rörande andra kunder till Contitude som kunden eventuellt kan få del av i samband med parternas samarbete.

3. KUNDRELATIONER

Uppdragsgivaren har inte utan särskilt avtal därom exklusiv rätt till nyttjande av Contitudes tjänster.

4. ANSVAR

Contitude skall hålla uppdragsgivaren skadelös för de eventuella fel som genom försumlighet begåtts av Contitudes egen personal eller av Contitude anlitad underleverantör, under förutsättning att de eventuella felen inte har orsakats av uppdragsgivaren eller någon som denna ansvarar för, till exempel genom att uppdragsgivaren eller annan lämnat oriktiga besked till Contitude. Contitudes ansvar begränsar sig till den debitering som är överenskommen för uppdraget. Om begånget fel eller försening kan hänföras till viss del av uppdraget skall Contitudes ansvar begränsas till motsvarande del av debiteringen. Contitude är vidare endast skyldig att ersätta uppdragsgivaren för direkta skador och skall inte under några omständigheter ansvara för indirekta skador såsom till exempel förlorad vinst.

Det är bådas ansvar att föreslagna reklam- och marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lagregler, etiska reglereller branschpraxis.

5. KORREKTUR

Det åligger kunden:

-att slutligt godkänna korrektur, original, provtryck samt digitala kampanjflöden etcetera. Kunden ansvarar för felaktigheter i stavning, faktiskt innehåll och övriga fel som kunden borde ha upptäckt.

 

Det åligger Contitude:

- att granska korrektur, original, provtryck etcetera. för att undvika felaktigheter för trycksaker, e-postutskick, digitala kampanjer,TV, film, video etc. Contitude får inte beordra slutlig tryckning, publicering eller e-postutskick förrän kunden lämnat tryckorder eller motsvarande order till Contitude.

6. OFFERT, ORDERBEKRÄFTELSE, ÄNDRING AV UPPDRAGET,LEVERANSTID OCH PRISJUSTERING

En offert är giltig i två (2) månader från offertdatum om inget annat avtalats i skrift. Om förutsättningarna i avgiven offert ändras, skall Contitude göra motiverad justering av angivet pris. Som exempel kan nämnas förändringar av omfattning, urval, produkter, säljtid, databehandling, analysens omfattning och önskad redovisning. Om Contitudes offert baserats på uppgifter som tillhandahållits av uppdragsgivaren och dessa uppgifter visar sig avvika avsevärt från de faktiska förhållandena har Contitude rätt att justera sin offert med avseende på tider och/eller kostnader. Contitude skall i så fall skriftligen meddela uppdragsgivaren om avvikelsen och dess konsekvenser för budget och tidsplan. Leveranstiden skall förlängas i skälig omfattning om försening uppstår på grund av att uppdragsgivaren inte i rätt tid har försett Contitude med sådana uppgifter och sådant material som fordras för att uppdraget skall kunna utföras.

Arbetet påbörjas efter det att kunden genom orderbekräftelse godkänt offert eller på annat sätt godkänt att arbetet påbörjas. Vid avbokning av uppdrag mindre än 10 dagar innan överenskommet genomförande har Contitude rätt att debitera 25% av priset för aktuellt uppdrag gällande byråarvodet. För redan beställt material och tjänster står kunden för samtliga kostnader för detta. Vid avbokning av uppdrag mindre än 3 dagar innan överenskommet genomförande har Contitude rätt att debitera 50% av priset för aktuellt uppdrag gällande byråarvodet samt kostnader för redan beställt material och tjänster.

 

7. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Samtliga priser i offerter, avtal eller annan kommunikation anges exklusive moms om ej annat uttryckligen står i avtalet. Om ej annat överenskommits fakturerar Contitude uppdragsgivaren vid beställning med femtio (50) % av den totala offerten i enlighet med beställd omfattning, och resterande inklusive eventuella tilläggsbeställningar i samband med genomförd aktivitet. Betalningsvillkor femton (15) dagar netto från fakturadatum. Eventuella invändningar mot faktura ska göras inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto +10%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Contitude har rätt att på årsbasis genomföra en prisjustering inom ramen för samarbetet. Prisjustering baseras som lägst på tjänsteprisindex från SCB, avdelning J informations, - och kommunikationstjänster. Prisjustering sker årligen, i mars månad om inget annat avtalats i skrift.

8. TEKNISKT ANSVAR

Contitude bär inget ansvar vad gäller domän, server, hosting eller funktionalitet på överenskommen plattform eller tjänster/produkter köpta via eller från annan tredje part. Vid signering av avtalet godkänner Kunden att hantera all kontakt avseende ovanstående tjänster direkt med respektive leverantör.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All rätt till samtliga immateriella rättigheter som Contitudes kapar inom ramen för projektet tillfaller Kunden. Kunden erhåller inte rätt till Contitude immateriella tillgångar eller företagshemligheter annat än vad som anges i avtalet. Vidare erhåller Kunden inte rätt till immateriella rättigheter som skapats utanför ramen för projektet, eller som redan var i Contitude ägo innan projektet inleddes. 

10. PERSONUPPGIFTER

Contitude kan komma att behandla personuppgifter i förhållande till Kundens representanter i samband med projektets genomförande i syfte att kunna uppfylla avtalet. Contitude är personuppgiftsansvarig i förhållande till sådan behandling. Kunden ansvarar för att alla dess representanter vars uppgifter lämnas till Contitude har tagit del av och godkänt Contitude personuppgiftspolicy för kundkontakter. För en del personuppgifter som Contitude behandlar i samband med projektets utförande ärKunden personuppgiftsansvarig och Contitude personuppgiftsbiträde. I förhållande till sådan behandling gäller det personuppgiftsbiträdesavtal. 

11. FORCE MAJEURE

För det fall fullgörandet av uppdraget förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Contitudes kontroll (”force majeure”), exempelvis förändrade samhällsförhållanden, förändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, förändrad arbetsmarknadssituation, arbetskonflikt, politisk oro, blockad, krig eller militärinkallelser, brand, översvämning eller andra naturkatastrofer, förfogandeförbud, rekvisition, beslag, uppror, upplopp, avbrott i de allmänna kommunikationerna eller informationskanalerna eller annat hinder av väsentlig natur, äger Contitude rätt till skälig förlängning av leveranstiden eller rätt att säga upp avtalet och debitera uppdragsgivaren för redan utförda prestationer som har kommit uppdragsgivaren till nytta.

12. TILLÄMPLIG LAG

Detta avtal skall tolkas i enlighet med svensk lag ochtvist skall avgöras av svensk domstol.

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte